Polityka RODO

Administratorem danych osobowych jest CD S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Krucza 16/22, 00-526 (KRS 0000052129, NIP 547-10-11-402, Regon 070476366).

W organizacji został wyznaczony Inspektor Ochrony Danych: Alicja Kutryba, adres e-mail: [email protected].

Dane osobowe będą przetwarzane dla potrzeb wykonania umowy z Klientem, w szczególności odnośnie zakupów w sklepie internetowym administratora, w tym dla potrzeb wystawiania faktur i wysyłki towaru oraz obsługi procesów reklamacyjnych (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r tj.: przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy; art. 6 ust. 1 lit. c Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r tj.: przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze.)
Administrator, za pośrednictwem Serwisu oraz innych form komunikacji zbiera i przetwarza poniżej wyszczególnione dane osobowe Użytkowników przekazywane podczas procesów rejestracji w Serwisie: imię i nazwisko, adres zamieszkania, adres e-mail, numer telefonu, nazwa firmy oraz numer NIP oraz inne wymagane do zawarcia umowy dane.

Przetwarzanie Państwa danych osobowych pozwala nam na świadczenie usług m.in. utrzymanie Państwa konta, realizowania zamówień, kontakt związany z wykonaniem umowy, a także przesyłanie informacji marketingowych (w tym  newslettera).
Dane osobowe będą przechowywane przez okres trwania umowy oraz na czas zgodny z obowiązującymi przepisami z uwzględnieniem przedawnienia roszczeń oraz zobowiązań podatkowych. Dane osobowe na przetwarzanie, których wyrazili Państwo zgodę będą przechowywane do czasu cofnięcia przez Państwa zgody.

Dane mogą być również przetwarzane dla potrzeb ewentualnej korespondencji z Klientami lub potencjalnymi Klientami, w tym w szczególności dla celów udzielania informacji odnośnie produktów i usług administratora lub odpowiedzi na inne pytania. Podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r tj.: osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów; art. 6 ust. 1 lit. f Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. oraz motyw 47 przedmiotowego rozporządzenia (cele wynikające z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora). 

W przypadku zawarcia z administratorem umowy, dane mogą być powierzane kontrahentom administratora, w tym np. dla takich potrzeb, jak wysyłka towarów, wystawianie faktur lub obsługa procesu reklamacji, a także przekazane operatorowi płatności. W przypadku zawarcia umowy, dane osobowe będą przechowywane przez okres realizacji umowy, a po nim – przez okres wynikający z przepisów prawa, w szczególności o rachunkowości i podatkowego. Dane przetwarzane na podstawie zgody lub w celach marketingowych w ramach uzasadnionego interesu administratora mogą być przetwarzane do czasu cofnięcia zgody lub zgłoszenia sprzeciwu. Przysługuje Państwu – w zakresie i na zasadach wynikających z obowiązujących przepisów – prawo żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych i wniesienia skargi do organu nadzorczego jakim jest Urząd Ochrony Danych Osobowych.

Żądania z zakresu przetwarzania danych osobowych mogą Państwo zgłaszać mailowo na adres administratora danych

W przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych, zgoda ta może być w każdej chwili cofnięta, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Przysługuje Państwu również prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych dla potrzeb marketingu. Administrator niezwłocznie zaprzestanie przetwarzania danych po cofnięciu zgody lub wniesieniu sprzeciwu. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, natomiast w przypadku woli zawarcia umowy – stanowi ono warunek niezbędny do zawarcia umowy z administratorem.

zaczekaj chwilę!

-10% !

Skorzystaj z kodu “JUSTLOVEIT”, aby dostać 10% rabatu na wartość koszyka. To co? Zostaniesz?